Regulamin i polityka prywatności serwisu www.leniar.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1.      Informacje ogólne

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług www.leniar.pl poprzez Serwis.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - RODO.

 

2.      Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Leniar&Leniar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK z siedzibą ul. Szlak 67, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000854909,  NIP: 8133385859, REGON 180017713, tel. kontaktowy +48 12 633 16 65 w godz.: 8.00-14.00 w dni robocze (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik), email: leniar@leniar.pl

 

 

3.      Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

 

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

a.       wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy, w tym do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy ją złożysz (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b.      ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

c.       wykonania wynikających z przepisów prawa obowiązków rachunkowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 86 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).

d.      w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

4.      Odbiorcy danych

 

 Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów, z którymi współpracujemy, są to przedsiębiorstwa: świadczące usługi informatyczne, świadczące usługi opieki serwisowania sprzętu i oprogramowania systemowego, firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe, firma obsługująca system płatności elektronicznych, kancelarie prawne oraz spółka, której pracownicy realizują zamówienia składane poprzez serwis www.leniar.pl

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich lub sprzedawane.

 

5.      Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, profilowanie, automatyczne przetwarzanie

 

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i do organizacji międzynarodowych.

 

Dane osobowe Użytkowników nie będą także profilowane, ani przetwarzane w sposób automatyczny.

 

6.      Okres przechowywania danych 

 

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

 

7.      Twoje prawa:

 

Przysługuje Ci:

a.       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b.       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c.       prawo do usunięcia danych:

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli,

d.       ograniczenia przetwarzania danych:

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e.       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f.       prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g.       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

 

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień Użytkownika zostały opisane szczegółowo w art. 15. – 21. Rozporządzenia RODO. 

 

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres: Leniar&Leniar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 67, 31-153 Kraków lub na adres e-mail: leniar@leniar.pl Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 

8.      Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

Jeżeli nie podasz danych, możemy odmówić zawarcia umowy.

 

9.      Cookies

 

Serwis używa plików cookies. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc.) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia.

 

Informacje zbierane i generowane przez pliki cookies w Serwisie nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika, a w wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika.

 

Pliki cookies używane w Serwisie są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili zmienić sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej, w tym cofnąć zgodę na ich używanie, zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Serwisu. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

 

W Serwisie może być stosowana analiza statystyczna ruchu poprzez m.in. Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA), w tym narzędzie Google Analytics 4 – szczegółowe informacje na temat tego narzędzia dostępne są pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/10089681?hl=pl&ref_topic=9143232. Żadne dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do operatora tej usługi, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/  Informacje nt. sposobów wykorzystywania danych ze Sklepu internetowego przez Google dostępne są pod linkiem https://policies.google.com/technologies/partner-sites oraz pod linkiem https://policies.google.com/technologies/cookies

 

 

10.  Prawo do zmian.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały, na co najmniej 14 dni przez obowiązywaniem nowej wersji Polityki prywatności.

 

12.  Linki do innych stron

 

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.leniar.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

W razie wątpliwości w zakresie któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Kraków, dnia 12 października 2023

 

 

 

 

 

REGULAMIN

 

Użytkownik ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji warunków Umowy sprzedaży ze Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia Umowy sprzedaży na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 

ROZDZIAŁ I – INFORMACJE OGÓLNE:

 

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
 2. Sprzedający – Leniar & Leniar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą pod dresem: ul. Szlak 67, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000854909, NIP: 8133385859, REGON 180017713, tel. kontaktowy +48 12 633 16 65 w godz.: 8.00-14.00 w dni robocze (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik), email: leniar@leniar.pl;  
 3. Sklep internetowy – zespół stron internetowych pod adresem URL: https://leniar.pl prowadzony przez Sprzedającego w j. polskim umożliwiający zawieranie Umów sprzedaży;
 4. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także Konsumenta-Przedsiębiorcę), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
 5. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Sklepu internetowego;
 6. Produkt lub Produkty – własnej produkcji akcesoria kreślarskie, materiały artystyczne, biurowe i reklamowe, jak i innych producentów oraz inne produkty oferowane w Sklepie internetowym do sprzedaży detalicznej;
 7. Strona Produktu – pojedyncza podstrona w Sklepie internetowym, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Produktu;
 8. Cena - cena brutto Produktu umieszczona obok informacji o Produkcie;
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Produkt lub zestaw Produktów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 10. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 11. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem Sklepu internetowego, tj. zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
 12. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
 13. Konsument-Przedsiębiorca - osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 14. Konto– narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie w Sklepie internetowym etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp.;
 15. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta;
 16. Hasło– ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta;
 17. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360. z późn. zm.);
 18. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 287. z późn. zm.);
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344. z późn. zm.);
 20. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070. z późn. zm.);
 21. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 

ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Złożenie Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Liczba oferowanych Produktów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży może być ograniczona przez Sprzedającego. Realizacja Zamówień na takie Produkty odbywa się wówczas w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających. Promocje oferowane w Sklepie internetowym nie łączą się, chyba że co innego wynika z zasad danej promocji.
 3. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.   
 4. Wszystkie podane w Sklepie internetowym Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Użytkownik może także wybrać widok  Sklepu internetowego w j. angielskim, wówczas wszystkie Ceny będą podane w walucie euro (EUR) i także będą cenami brutto (z podatkiem VAT).
 5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
 6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i aktywnej poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem: 
 7. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  b. dostęp do Internetu;              
 8. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna; 
 9. aktywne konto e-mail,
 10. włączona obsługa niezbędnych plików cookies.
 11. Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy mailowo lub telefonicznie, a wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz w Sklepie internetowym w zakładce Kontakt. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem wskazanych w niniejszym ustępie środków porozumiewania na odległość.
 12. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

 

ROZDZIAŁ III - USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedającego na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta, przypomnieniu Hasła do Konta. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.
 2. Korzystanie z usługi Konta wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji i podania adresu e-mail będącego jednocześnie Loginem oraz ustalenia Hasła. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania prawidłowej rejestracji Konta i pierwszym Hasłem. Po zalogowaniu się Użytkownik proszony jest o zmianę Hasła na swoje indywidualne. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Użytkownik korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu.  Konto  jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania ze swojego  Konta, w tym z Loginu i Hasła. Użytkownik kontaktując się ze Sprzedającym może w każdej chwili zrezygnować z Konta.
 4. Usługa przypomnienia Hasła do Konta polega na umożliwieniu Użytkownikowi, który dokonał rejestracji Konta przesłania na wskazany podczas rejestracji Konta adres e-mail linku, który umożliwi Użytkownikowi utworzenie nowego hasła do Konta.
 5. Użytkownicy nie mogą zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie usług opisanych w niniejszym Rozdziale zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie rozwiązać tę umowę w trybie natychmiastowym, co pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 7. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: leniar@leniar.pl w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, wskazując w reklamacji swoje dane osobowe, kontaktowy nr tel. lub e-mail oraz o opisanie zgłaszanych zastrzeżeń.
 8. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, ale jeśli reklamacja zostanie złożona przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę – termin na jej rozpatrzenie wynosi 14 dni od dnia złożenia reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego drogą mailową.


ROZDZIAŁ IV - ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 

 1. Dokonując zakupów Produktów w Sklepie internetowym Użytkownika może, ale nie musi zakładać Konto.
 2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
 3. dokonanie wyboru Produktu, który ma być zakupiony, ilości zamawianego Produktu, kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
 4. następnie po wyborze zamawianych Produktów Zamawiający może kliknąć „Zobacz koszyk”, żeby kontynuować zakupy, albo kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”,
 5. następnie Użytkownik powinien podać swoje dane osobowe (w tym kroku możliwe jest także utworzenie Konta), albo zalogować się na swoje Konto, wybrać sposób płatności i dostawy spośród metod dostępnych w Sklepie internetowym, wpisać ewentualne uwagi do Zamówienia, a potem potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem,
 6. w celu zakończenia składania Zamówienia, po weryfikacji informacji wprowadzonych przez Zamawiającego w celu złożenia Zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 7. Składanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

4.Wysłanie Zamówienia przez Zamawiającego stanowi ofertę Zamawiającego złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.         

 1. Zamawiający otrzymuje od Sprzedającego:
 2. mailowe potwierdzenie otrzymania Zamówienia w postaci automatycznie generowanej wiadomości e-mail zawierającej numer i datę Zamówienia, dane Zamawiającego, opis Produktu (lub odnośnik do opisu na Stronie Produktu w Sklepie internetowym), Cenę i inne informacje dot. Zamówienia;
 3. potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, tj. wiadomość mailową o dokonaniu zapłaty za Zamówienie na wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu adres e-mail. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wysyłane jest po zweryfikowaniu wniesienia zapłaty za Zamówienie i przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w j. polskim.
 4. Do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Produktów lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.
 5. Treści Umów sprzedaży przechowywane są przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta w Sklepie internetowym, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta, ma dostęp do wszystkich swoich Umów sprzedaży zawartych w Sklepie internetowym, przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego do upływu okresu odpowiedzialności Sprzedającego z rękojmi.

 

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

 

 1. Dostępnymi w Sklepie internetowym formami płatności są:
 2. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w walucie PLN: PL98160014621845962290000001 a w walucie EUR: PL44160014621845962290000003 ; Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia;
 3. płatność za pomocą systemu płatności elektronicznych Tpay - także przy użyciu BLIK oraz kart kredytowych (obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro),
 4. c. płatność za pobraniem – przy odbiorze Zamówienia od dostawcy.
 5. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający Produkty poprzez stronę Sklepu internetowego wybiera jako formę płatności płatność elektroniczną zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego, gdzie po zalogowaniu się do banku albo wybraniu płatności poprzez bank obsługujący płatności BLIK, otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany na stronę Sklepu internetowego.
 6. Operatorem kart płatniczych oraz płatności elektronicznych w systemie Tpay jest spółka Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN – wpłacony w całości, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod nr w UKNF IP27/2014 jako krajowa instytucja płatnicza. Regulamin płatności dostępny jest pod adresem: https://tpay.com/user/assets/files_for_download/regulamin.pdf
 7. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są spółce Krajowy Integrator Płatności S.A., która jest ich administratorem danych osobowych.
 8. W przypadku przedpłaty za Zamówienie, Sprzedający oczekuje na opłacenie Zamówienia przez 7 dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamówienie zostanie anulowane.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem informacji z platformy płatności elektronicznych o dokonaniu płatności przez Zamawiającego (w razie płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych), lub z momentem wpływu zapłaty na rachunek bankowy Sprzedającego, lub z momentem zawarcia Umowy sprzedaży (w przypadku wyboru płatności za pobraniem).
 10. 8. Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej (dostawa w kwocie uzależnionej od wielkości i ilości zamawianych produktów) lub do paczkomatu Inpost (dostawa w kwocie uzależnionej od wielkości  i ilości  zamawianych produktów), możliwy jest także bezpłatny odbiór Zamówienia z siedziby Zamawiającego w Głogowie Małopolskim  36-060  Innowacyjna 3, w Dni robocze w godzinach: 8.00-14.00
 11. Całkowity koszt dostawy Zamówienia (tj. Cena Produktów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia) widoczne są dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia, w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia oraz w zakładce „Zamówienia” po zalogowaniu się do Konta. Obciążenie Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody.

 

ROZDZIAŁ VI -  REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 

 1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
 2. Jeśli Produkt jest w magazynie Sprzedającego wysyłka następuje w ciągu do 5 dni roboczych po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji o dokonaniu zapłaty z systemu płatności elektronicznych, lub po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedającego lub po zawarciu Umowy sprzedaży (w przypadku płatności za pobraniem). Produkty wydawane są Konsumentowi lub Konsumentowi – Przedsiębiorcy najpóźniej w terminie 30 dni, chyba że strony uzgodnią w Umowie sprzedaży inny termin.
 3. Sprzedający realizuje dostawy zamówionych Produktów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, krajów EU, jak i do innych krajów. W przypadku, gdy adres dostawy znajduje się poza Polską, Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży, w szczególności kosztów dostawy Zamówienia.
 4. Przy dostawie Produktów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy zarówno przesyłka, jak i Produkty w niej zawarte, nie posiadają uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są nienaruszone, zgodne z Zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o spisanie protokoły szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.
 5. Na każdy sprzedany Produkt wystawiana jest faktura VAT. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia i zawartej Umowy sprzedaży.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Produktów w Sklepie internetowym.
 7. Zamawiający jest na bieżąco informowany o zmianie statusu Zamówienia drogą mailową.

 

ROZDZIAŁ VII

 

 1. Sprzedający ponosi względem Zamawiających nie będących Konsumentami oraz Konsumentami-Przedsiębiorcami odpowiedzialność za wady Produktu zgodnie z zasadami odpowiedzialności z tytułu rękojmi wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Produktu nie jest Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedający ponosi względem Konsumentów oraz Konsumentów-Przedsiębiorców odpowiedzialność za niezgodność Produktu na zasadach wskazanych w przepisach Ustawy konsumenckiej – Rozdział 5B. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową sprzedaży Produktu, która to niezgodność zaistniała w chwili jego dostarczenia i ujawniła się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 3. W razie gdy do Produktu dołączone jest oświadczenie gwarancyjne, przyjmuje się, że gwarancji na Produkt udziela producent. W razie skorzystania z gwarancji należy postępować zgodnie z warunkami wskazanymi w dokumencie gwarancyjnym producenta Produktu.
 4. W przypadku stwierdzenia wad Produktu/niezgodności Produktu z Umową sprzedaży Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego z tytułu rękojmi przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: leniar@leniar.pl lub pisemnie na adres: ul. Szlak 67, 31-153 Kraków. Jeśli Zamawiający chce złożyć reklamację z tytułu gwarancji może to zrobić bezpośrednio do Sprzedającego jako producenta Produktu lub wskazanego w dokumencie gwarancyjnym punktu serwisowego.
 5. Zamawiający, składając reklamację do Sprzedającego proszony jest w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Produktu/ niezgodności Produktu z Umową sprzedaży i żądania reklamacyjnego z tytułu rękojmi (naprawa lub wymiana na nowy, obniżenie Ceny, odstąpienie od Umowy sprzedaży w razie istotnej wady Produktu/niezgodności Produktu z Umową sprzedaży). W razie, gdy Zamawiający składa reklamację z tytułu gwarancji proszony jest o wskazanie roszczenia jakie mu przysługuje zgodnie z warunkami wskazanymi w dokumencie gwarancyjnym.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego drogą mailową na wskazany przez Zamawiającego adres email.
 7. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków, https://krakow.wiih.gov.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne oraz adresy instytucji są na stronie internetowej https://polubownie.uokik.gov.pl Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym ustępie 7. nie przysługują Zamawiającemu, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.


ROZDZIAŁ VIII - DANE OSOBOWE:

 

 1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym bez rejestracji Konta, i/lub rejestrując Konto, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo lub telefonicznie) - przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego).
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy zawartej z Użytkownikiem w zakresie sprzedaży Produktów lub kontakt z Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku rejestracji Konta – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a)  Rozporządzenia RODO.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane Zamawiających mogą być udostępniane jedynie podmiotom wskazanym w niniejszym Regulaminie w celu wykonania Umowy sprzedaży, a także innym uprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. Państwowej Inspekcji Handlowej, sądom, organom ścigania, na ich żądanie. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 4. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.


ROZDZIAŁ IX – PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY:

               

 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta oraz Konsumenta-Przedsiębiorcy do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę, weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 3. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 6. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności. W przypadku płatności za Produkty kartą płatniczą lub kredytową, zwrot należności następuje na rachunek bankowy przypisany do karty. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zwracane Produkty Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: ul. Szlak 67, 31-153 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
 8. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Oznacza to, że jeśli Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca zwraca Produkt uszkodzony, używany w innym celu niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do zwrotu Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy Ceny pomniejszonej o utraconą wartość Produktu poprzez nieprawidłowe korzystanie z Produktu. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca proszony jest o należyte zabezpieczenie zwracanych Produktów na czas ich transportu do Sprzedającego.
 9. Zgodnie z postanowienia art. 38. ust.1. Ustawy konsumenckiej, Konsumentowi oraz Konsumentowi - Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
 10. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 11. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 12. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 13. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 14. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 15. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 16. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 17. w której Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 18. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 19. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 20. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 21. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 22. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

ROZDZIAŁ X - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia RODO, a w odniesieniu do Konsumentów oraz Konsumentów-Przedsiębiorców również Ustawy konsumenckiej.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa.
 3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona w Sklepie internetowym, a Użytkownik posiadający Konto – otrzyma także informację drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.
 5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

Kraków, dnia 12 października 2023 roku.


Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy.

 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży

________________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta/dane firmy Konsumenta-Przedsiębiorcy

_____________________________________________________

adres zamieszkania/adres siedziby Konsumenta-Przedsiębiorcy

_____________________

telefon kontaktowy

_____________________

e-mail

_________________________________

nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury

Leniar&Leniar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK

Ul. Szlak 67, 31-153 Kraków, z dopiskiem „odstąpienie od umowy”

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta, niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów _______________________________________________________________________________

Umowa sprzedaży została zawarta z Leniar&Leniar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. w dniu _______________ roku, a odbiór przeze mnie produktów  nastąpił w  dniu ________________ roku.

  Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: __________________________________________________________   ______________________Data i podpis odstępującego od umowy sprzedaży (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)